Article

Vi gratulerer Charvest med nybygg fra Salthammer AS

Article in English follows

Salthammer Båtbyggeri AS (SHB) overleverte 14. juni 2024 ‘‘C Provider’’ til Charvest AS. Fartøyet ‘’C Provider’’ er det andre bygget levert til Charvest AS fra SHB.

Kontrakten ble signert i april 2023 og fartøyet som er bygget i sin helhet på verftet på Vestnes er en kombinert service og bløggebåt – M19 designet av Møre Maritime AS. Med en største lengde på 19 m og en bredde på 9,4 m. Båten er skreddersydd for bløgging av fisk, men den kan også benyttes som servicebåt utstyrt med stor kran, muligheter for slep og god dekksplass.

Fartøyet er utstyrt med bransjens største batteripakke på denne type fartøy, som gjør det mulig å operere utslippsfritt på merdkanten i opptil et døgn. Batteripakken sammen med den hybride fremdrifts linjen gjør båten fleksibel og i stand til å optimalisere energiforbruket til enhver aktivitet.

Charvest AS har sammen med møre Maritime AS og SHB videreutviklet ‘’Csaver’’ den første båten som SHB leverte til rederi tilbake i 2020, til ‘’C Provider’’ som leveres i dag, basert på erfaringer og nye teknologi. ‘’C Provider’’ er i denne klassen en svært avansert båt med fleksible løsninger for optimalisering av energiforbruk om bord. Leveringen av ‘’C Provider’’ styrker ytterligere Salthammer sin posisjon, som en ledende leverandør av teknologisk avanserte fartøy til oppdrettsnæringen, uttaler Lasse Stokkeland, daglig leder ved verftet.

Levering av utstyr fra NanoICE

NanoICE har levert ismaskin av typen NM 3202 med to flow-ice generatorer for isproduksjon, samt automasjonsløsning for styring av UV rensing og sjøvannspumper fra ismaskin. Med nanoisens egenskaper skal man sikre effektiv kjøling og utblødning i mobile oppsamlingstanker, som er plassert på båtens dekk.

Til tross for sin kompakte størrelse vil ismaskinen produsere nærmere 10.000 liter is om dagen. Maskinen produserer is direkte fra generatorene via slanger, hvor isen fordeles direkte inn i tankene, uten noe behov for manuelt arbeid fra båtens personell.

Nanoisens unike egenskaper bidrar til at fisk blør raskt ut og forhindrer effektivt varmeoppbygging i råvaren under dette viktige og varmefølsomme bearbeidingsstadiet. Dette gir økt kvalitet og gode forhold for god temperaturkontroll.

Utdrag fra artikkelen publisert i Kystmagasinet 20.06.24

Les hele artikkelen i Kystmagasinet.

On 14 June 2024, Salthammer Båtbyggeri AS (SHB) handed over “C Provider” to Charvest AS. The vessel “C Provider” is the second building delivered to Charvest AS from SHB.

The contract was signed in April 2023 and the vessel, which has been built in its entirety at the shipyard at Vestnes municipality, is a combined service and bleed-boat – M19 designed by Møre Maritime AS. With a maximum length of 19 m and a width of 9.4 m. The boat is tailored for bleeding, but it can also be used as a service boat equipped with a large crane, possibilities for towing and plenty of deck space.

The vessel is equipped with the industry’s largest battery for this type of vessel, which makes it possible to operate emission-free on the seashore for up to 24 hours. The battery pack together with the hybrid propulsion line makes the boat flexible and able to optimize energy consumption for any activity.

Charvest AS, together with Møre Maritime AS and SHB, further developed ‘Csaver’, the first boat that SHB delivered to shipping companies back in 2020, into ‘C Provider’, which is delivered today, based on experience and new technology. “C Provider” is in this class and a very advanced boat with flexible solutions for optimizing energy consumption on board. The delivery of ‘C Provider’ further strengthens Salthammer’s position as a leading supplier of technologically advanced vessels to the aquaculture industry, says Lasse Stokkeland, general manager at the yard.

Delivery of equipment from NanoICE

NanoICE has delivered an ice machine of the type NM 3202 with flow-ice generators for ice production, as well as an automation solution for controlling UV cleaning and seawater pumps from the ice machine. With the nano ice’s properties, one ensures efficient cooling and bleeding, in mobile holdingtanks on the boat’s deck.

Despite its compact size, the ice machine will produce close to 10,000 liters of ice per day. The machine produces ice directly from the generators via hoses, where the ice are beeing distrubuted directly into the tanks, without the need for manual work from the boat’s personnel.

The nano ice’s unique properties help the fish to bleed quickly and prevent heat build-up in the raw material during this important and heat-sensitive processing stage. This provides increased quality and good conditions for good temperature control.

Excerpt from the article published in Kystmagasinet 20.06.24

Read the entire article in Kystmagasinet.